{ MEISTER }

Sensei Uwe Schöning 6. DAN Karate - Koshokun Kempo Ryu

3. DAN Ju Jutsu - Goju Ryu

Sensei Bernd Kling 5. DAN Karate - Koshokun Kempo Ryu

Sensei Frank Drews

3. DAN Ju Jutsu - Goju Ryu

Sensei Peter Lauritis

3. DAN Karate - Koshokun Kempo Ryu

Sensei Andreas Wienzek

3. DAN Karate - Koshokun Kempo Ryu

Sensei Stefan Sack

1. DAN Ju Jutsu - Goju Ryu